شماره تلفن ها

بخش مربوطهفرد پاسخگوشماره تماسایمیلفاکس
1دفتر ریاستمحبوبه کامیاب07136468350-51info@isc.ac071-36468352
13دفتر معاونت اداری مالیمریم فرمانی071-36467084--
15امور مالینجمه عابدی071-36468423account@ricest.ac.ir071-36468423
4معاونت پژوهشی و فناوریهاجر صالحی071-36468422research-office@isc.ac-
6دبیرخانهکاظم بنیانی071-36468426-071-36468227
نمایش ۱۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.