شورای راهبری

ردیفتصویرنام و نام خانوادگیسمتپست الکترونیکی
81586855588-user.pngحجت الاسلام و المسلمین دکتر حمید پارسانیاعضو محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضو شورای راهبری ISCh.parsania@ut.ac.it
71586855588-user.pngحجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر علی لطیفیمعاون محترم وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی وزارت آموزش و پرورش و عضو شورای راهبری ISCalatifi@rihu.ac.ir
101586855588-user.pngدکتر ابوالقاسم مقیمی حاجیمعاون محترم پژوهش مرکز مدیریت حوزه های علمیه و عضو شورای راهبری ISCa.moghimihaji@yahoo.com
41586855588-user.pngدکتر بیژن رنجبرقائم مقام محترم رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در امور آموزش عالی و ساماندهی پژوهش های تحصیلات تکمیلی و عضو شورای راهبری ISCranjbarb@modares.ac.ir
31586855588-user.pngدکتر سید احمد فاضل زاده حقیقیرئیس مؤسسه استنادی علوم (ISC) و پایش علم و فناوری (دبیر شورا)dean@ricest.ac.ir
51586855588-user.pngدکتر عباس صدریمدیر محترم دفتر منطقه ای آیسسکو در جمهوری اسلامی ایران و عضو شورای راهبری ISCab_sadri@yahoo.com
151586855588-user.pngدکتر علی اکبر صبوریاستاد ممتاز محترم دانشگاه تهران و عضو شورای راهبری ISCsaboury@ut.ac.ir
91586855588-user.pngدکتر علی اکبر ضیاییسرپرست محترم معاونت همکاری های علمی و فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و عضو شورای راهبری ISC-
141586855588-user.pngدکتر مجید صفار اولاستاد محترم دانشگاه صنعتی امیرکبیر و عضو شورای راهبری ISCmavval@aut.ac.ir
111586855588-user.pngدکتر محمدحسن شیخ الاسلامیرئیس محترم مرکز آموزش و پژوهش های بین المللی وزارت امور خارجه و عضو شورای راهبری ISCmhsheikh@gmail.com
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۷ مورد.