برخی مقالات در کنفرانس های معتبر

تعداد بازدید:۶۹۹

لیست مقالات

 

۱. علی نژاد چمازکتی، فاطمه و میرحق جو لنگرودی، سعیده،ترسیم نقشه ارتباط علمی نویسندگان دانشگاه تبریز طی سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۶ در پایگاه WOS،دومین همایش ملی انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران-شاخه فارس. چشم اندازهای ارتباط علمی،شیراز،۱۳۹۷ - ۲.

۲. میرحق جو لنگرودی، سعیده و علی نژاد چمازکتی، فاطمه،حذف در قرآن کریم (مطالعه¬ی بلاغی در سوره یس)،دومین همایش ملی قرآن کریم و زبان و ادبیات عربی با محوریت بلاغت و نقد ادبی،سنندج،۱۳۹۴ - ۸.

۳. عربی، سجاد , علی نژاد چمازکتی، فاطمه , میرحق جو لنگرودی، سعیده،بینامتنی تاریخی و اسطوره ای در شعر جبرا ابراهیم جبرا،همایش ملی بینامتنیت،قم،۱۳۹۳- ۱۰.

۴. عربی، سجاد , علی نژاد چمازکتی، فاطمه , میرحق جو لنگرودی، سعیده،مطالعه تطبیقی اشعار محی الدین عربی و سنایی غزنوی (مطالعه موردی بینامتنی)،دومین همایش ملی ادبیات تطبیقی،کرمانشاه،۱۳۹۳ - ۶.

۵. میرحق جو لنگرودی، سعیده و علی نژاد چمازکتی، فاطمه،مروری بر شاخص های علم سنجی مجله کاوشنامه ادبیات تطبیقی در سال های ۱۳۹۰-۱۳۹۱.،دومین همایش ملی ادبیات تطبیقی،کرمانشاه،۱۳۹۳ - ۶.

 

 

آخرین ویرایش۱۶ تیر ۱۳۹۸