حوزه مدیریت

تعداد بازدید:۲۸۰۶
نام نام خانوادگی دانشگاه
حسن دانایی فرد دانشگاه تربیت مدرس
عادل آذر دانشگاه تربیت مدرس
آرین قلی پور دانشگاه تهران
حمید رضا یزدانی دانشگاه تهران
حسن زارعی متین دانشگاه تهران
حسن عابدی جعفری دانشگاه تهران
سید محمد مقیمی دانشگاه تهران
سید رضا سیدجوادین دانشگاه تهران
سید مهدی الوانی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
اصغر مشبکی اصفهانی دانشگاه تربیت مدرس
علی رضائیان دانشگاه شهید بهشتی
آخرین ویرایش۳۰ آذر ۱۳۹۸