برخی مقالات در مجلات معتبر

تعداد بازدید:۶۳۴

لیست مقالات

 

۱. علی نژاد چمازکتی، فاطمه , میرحق جو لنگرودی، سعیده , ،مصورسازی شبکه همکاری علمی پژوهشگران فصلنامه مدیریت سلامت با رویکرد علم سنجی: ۱۳۹۲ تا،فصلنامه مدیریت سلامت،مجلد ۷۴،۱۳۹۷ -.

2. Traditional Citation Indexes and Alternative Metrics of Readership,International Journal of Information Science and Management,Vol. 2,2018 -.

۳. کهندل جهرمی، مرضیه , رحیمی، فروغ , علی نژاد چمازکتی، فاطمه , میرحق جو لنگرودی، سعیده,دراسه مضمونیه لاربعه من المجلات العربیه المفهرسه فی ISC,مجله اللغه العربیه و آدابها (فردیس قم),Vol. 2,2017 -.

۴. رحیمی، فروغ , علی نژاد چمازکتی، فاطمه , کهندل جهرمی، مرضیه , میرحق جو لنگرودی، سعیده،رویکرد اخلاقی سردبیران و سهم آن ها از انتشار مقالات در نشریه خودی.،فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری،مجلد ۱،۱۳۹۵ -.

۵. میرحق جو لنگرودی، سعیده و علی نژاد چمازکتی، فاطمه،کارنامه علمی مجله فضای جغرافیایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر طی سال های ۱۳۹۴-۱۳۹۰در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام.،مجله فضای جغرافیایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر،مجلد ۵۱،۱۳۹۴ -.

۶. بررسی شاخص¬های هم¬تالیفی در مقالات مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام طی سال¬های ۲۰۱۲-۲۰۱۳.،مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی(مجله الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها).،مجلد ۳۳،۲۰۱۴ -.

۷. علی نژاد چمازکتی، فاطمه , میرحق جو لنگرودی، سعیده , ،ارزیابی و سنجش مقالات مجله جغرافیا و برنامه ریزی طی سالهای ۱۳۸۹-۱۳۹۳در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC ۱۳۹۴،مجله جغرافیا و برنامه ریزی،مجلد ۵۴،۱۳۹۴ -.

۸. کیانی, حسین و علی نژاد چمازکتی، فاطمه،روابط بینامتنی دینی در قصیده ی «ثوره فی الجحیم» جمیل صدقی زهاوی.،مجله الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها (مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی)،مجلد ۲۱،۱۳۹۰ -.

۹. علی نژاد چمازکتی، فاطمه , میرحق جو لنگرودی، سعیده , ,الافتنان و الافاده فی رسائل ابن خلدون و ابن الخطیب,فصلیه دراسات الادب المعاصر,Vol. 35,1395 -.

۱۰. علی نژاد چمازکتی، فاطمه , میرحق جو لنگرودی، سعیده , ,فلسطین من نظره الکاتب و الشهید الفلسطینی غسان کنفانی (فی روایه رجال فی الشمس),فصلیه دراسات الادب المعاصر,Vol. 26,1394 -.

۱۱. رضایی، فاطمه , علی نژاد چمازکتی، فاطمه , میرحق جو لنگرودی، سعیده , ,القرآن الکریم و الإکتشافات العلمیه الحدیثه,فصلیه دراسات الادب المعاصر,Vol. 14,1391 -.

۱۲. میرحق جو لنگرودی، سعیده و علی نژاد چمازکتی، فاطمه,دراسه فی روایه «ما تبقی لکم» لغسان کنفانی,فصلیه دراسات الادب المعاصر,No. 6,1389 -.

۱۳. میرحق جو لنگرودی، سعیده و علی نژاد چمازکتی، فاطمه،بیداری اسلامی از منظر قرآن کریم،فصلنامه مطالعات قرآنی،مجلد ۳۶،۱۳۹۷ -.

۱۴. علی نژاد چمازکتی، فاطمه،تحلیل استنادی مقالات مجله مطالعات ادبیات تطبیقی،مطالعات ادبیات تطبیقی،مجلد ۳۰،۱۳۹۳ -.

۱۵. کهندل جهرمی، مرضیه , علی نژاد چمازکتی، فاطمه , میرحق جو لنگرودی، سعیده،گذری بر زیبایی شناسی اسلوب ندا در قرآن کریم،فصلنامه مطالعات قرآنی،مجلد ۷،۱۳۹۰ -.

 

 

 

آخرین ویرایش۱۶ تیر ۱۳۹۸