شورای راهبری

ردیفتصویرنام و نام خانوادگیسمتپست الکترونیکی
111586855588-user.pngدکتر محمدحسن شیخ الاسلامیرئیس محترم مرکز آموزش و پژوهش های بین المللی وزارت امور خارجه و عضو شورای راهبری ISCmhsheikh@gmail.com
121586855588-user.pngدکتر یاسر احمدوندمعاون محترم امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و عضو شورای راهبری ISC-
131586855588-user.pngدکتر محمدرضا پورعابدیمعاون محترم پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی و عضو شورای راهبری ISCpourabedy@acecr.ac.ir
141586855588-user.pngدکتر مجید صفار اولاستاد محترم دانشگاه صنعتی امیرکبیر و عضو شورای راهبری ISCmavval@aut.ac.ir
151586855588-user.pngدکتر علی اکبر صبوریاستاد ممتاز محترم دانشگاه تهران و عضو شورای راهبری ISCsaboury@ut.ac.ir
161586855588-user.pngدکتر پیام کبیریرئیس محترم مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و عضو شورای راهبری ISCkabiri@behdasht.gov.ir
171568185841-dr.haghight.jpg"دکتر منصور حقیقتمعاون پژوهش و فناوری پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)m.haghighat@shirazu.ac.ir
نمایش ۱۱ تا ۱۷ مورد از کل ۱۷ مورد.