کتاب‌ها

نمایش 109 تا 126 مورد از کل 133 مورد

سند ده ساله علم، فناوری و نو آوری کشور های عضو سازمان کنفرانس اسلامی تا سال ۲۰۲۶

سند ده ساله علم، فناوری و نو آوری کشور های عضو سازمان کنفرانس اسلامی تا سال ۲۰۲۶

ناشر : انتشارات مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

تاریخ انتشار : تیر ۱۳۹۷

پیشرفت های اخیر در مدیریت علف های هرز

پیشرفت های اخیر در مدیریت علف های هرز

ناشر : انتشارات مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و انتشارات دانشگاه شیراز

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۹۷

اجلاس دبیران کل کمیسیون های ملی آیسسکو

اجلاس دبیران کل کمیسیون های ملی آیسسکو

ناشر : انتشارات مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

تاریخ انتشار : آبان ۱۳۹۷

رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی ایران سال ۹۶-۱۳۹۵

رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی ایران سال ۹۶-۱۳۹۵

ناشر : انتشارات مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

تاریخ انتشار : آبان ۱۳۹۷

واژگان قران کریم

واژگان قران کریم

ناشر : انتشارات مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و دانشگاه خلیج فارس

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۸

رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی ایران سال -۱۳۹۷ -۹۶

رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی ایران سال -۱۳۹۷ -۹۶

ناشر : اداره انتشارات مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۹۷

صرف کاربردی زبان عربی

صرف کاربردی زبان عربی

ناشر : انتشارات مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری به همکاری انتشارات دانشگاه شیراز

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۹۸

عملکرد ملی و بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری از سال ۹۷ الی ۱۳۹۲

عملکرد ملی و بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری از سال ۹۷ الی ۱۳۹۲

ناشر : انتشارات مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

روش های آزمون گوشت و فرآورده های گوشتی

روش های آزمون گوشت و فرآورده های گوشتی

ناشر : انتشارات مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری با همکاری انتشارات دانشگاه شیراز

مفاهیم زمین شناختی کوه ها در پرتو کلام وحی

مفاهیم زمین شناختی کوه ها در پرتو کلام وحی

ناشر : انتشارات مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

سیاست گذاری امنیت داخلی

سیاست گذاری امنیت داخلی

ناشر : انتشارات مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

دسترسی آزاد و بازسازی ارتباط علمی

دسترسی آزاد و بازسازی ارتباط علمی

ناشر : انتشارات مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

Two Decades of Research in Islamic World

Two Decades of Research in Islamic World

ناشر : انتشارات مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری با همکاری انتشارات دانشگاه گیلان

ارتعاشات محیطی

ارتعاشات محیطی

ناشر : اداره انتشارات مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری به همکاری انتشارات دانشگاه صنعتی شیراز

بیوچار زراعی

بیوچار زراعی

ناشر : انتشارات مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری با همکاری انتشارات دانشگاه گیلان

چکیده سخنرانی های بیست و دومین کنگره سراسری همکاری های دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی

چکیده سخنرانی های بیست و دومین کنگره سراسری همکاری های دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی

ناشر : اداره انتشارات مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

گام ها، حرکات و تعادل در اسب

گام ها، حرکات و تعادل در اسب

ناشر : اداره انتشارات مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری