گزارش جامع

تعداد بازدید:۱۹۱۹۷

پژوهشگران پراستناد برتر کشور در حوزه علوم انسانی، اجتماعی و هنر مستخرج از (ISC)

یکی از وظایف اصلی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام فراهم آوردن امکان شناسایی و بررسی ضریب نفوذ تولیدات علمی دانشمندان و محققان است. تحقق این هدف در وهله اول از طریق توسعه منابع اطلاعاتی و پایگاه های داده جامع از تولیدات علمی این دانشمندان میسر می گردد. اما شناسایی دانشمندان تاثیرگذار و تولیدات علمی کارامد نیازمند تحلیل های علمی موشکافانه است. به این منظور، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام با استفاده از منابع داده جهانی به طور سالانه اقدام به بررسی و شناسایی فهرستی از پژوهشگران برتر ایرانی در حوزه های پژوهشی علوم و علوم اجتماعی می نماید. همچنین، این پایگاه با اتکاء به منابع اطلاعاتی و پایگاه‌های داده خود فهرستی از نویسندگان پراستناد ایرانی در حوزه های علوم انسانی، اجتماعی و هنر را نیز شناسایی و به جامعه علمی معرفی می کند. این تحلیل با شناسایی فهرستی از پراستنادترین نویسندگان در هر رشته با استفاده از روش های نرم افزاری آغاز می شود. در مرحله بعد، ابهام زدایی و یکدست‌سازی این فهرست که منجر به شناسایی افراد متعدد با نام یکسان یا افراد یکسان با نام‌های متنوع می‌شود انجام پذیرفته است. تجمیع و تلخیص این فهرست در نهایت منجر به تهیه فهرستی اولیه از پراستنادترین نویسندگان می گردد. البته استنادات تنها یکی از مقیاس های مورد استفاده برای سنجش تاثیرگذاری علمی هستند و نمی توانند بین کیفیت پژوهش، میزان تاثیرگذاری نشریه استنادکننده و مثبت/منفی بودن استناد تمایز قائل شوند (Igoumenou et al., 2014). به علاوه، استنادها می توانند بر اساس تعداد تولیدات پژوهشگران در یک پایگاه استنادی و میزان همکاری های علمی بزرگنمایی یا تضعیف شوند و همچنین می توانند تحت تاثیر نویسندگان همکار که به هم استناد می کنند، قرار گیرند. لذا ارائه فهرستی از نویسندگان به عنوان پژوهشگران تاثیرگذار با این روش شناسی لزوماً منجر به شناسایی تاثیرگذارترین پژوهشگران نمی شود. در این راستا و به منظور افزایش دقت تحلیل، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام - پس از شناسایی نویسندگان پراستناد هر رشته - با استفاده از تحلیل های علم سنجی اقدام به بررسی کیفیت استنادات می نماید. در تحلیل کنونی، از سه شاخص کیفی برای بررسی استنادات پژوهشگران استفاده شده است: 1) نسبت تعداد کل استنادات به مقالات استنادکننده، 2) تعداد متوسط خوداستنادی به ازای هر مقاله، و 3) متوسط درصد خوداستنادی.

در گزارش سال 1398، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام با بررسی عملکرد پژوهشگران ایرانی در حوزه علوم انسانی، اجتماعی و هنر برای دوره 10 ساله 1387 تا 1396 اقدام به شناسایی 78 نفر از پراستنادترین پژوهشگران هر رشته نموده است. مطابق با روش شناسی فوق الذکر، علاوه بر محاسبه تعداد مطلق استنادات، سه شاخص نسبت تعداد کل استنادات به تعداد مقالات استنادکننده، تعداد متوسط خوداستنادی به ازای هر مقاله و متوسط درصد خوداستنادی براساس تعداد استنادات نرمال شده نویسندگان نیز محاسبه گردیده است. به این ترتیب، نویسندگان یک دهم درصد برتر در هر رشته که حداقل در دوشاخص از سه شاخص فوق نمره قابل قبول داشته اند، در لیست نهایی قرار گرفته اند.

بر این اساس، در مجموع از 12 رشته مختلف علوم انسانی، اجتماعی و هنر و معماری  78 پژوهشگر پر استناد حداقل امتیاز لازم را کسب نمودند. البته سهم رشته‌های مختلف از پژوهشگران پر استناد یکسان نبوده و تابعی از تعداد کل استنادها و نیز تعداد پژوهشگران هر رشته است. بیشترین سهم و تعداد پژوهشگر پر استناد به ترتیب متعلق به رشته‌های مدیریت، علوم تربیتی، اقتصاد و مالی، علوم اجتماعی، ادبیات، روانشناسی و جغرافیا بوده است.

 

همانطور که اشاره شد توزیع پژوهشگران در رشته‌های مختلف حوزه‌ علوم انسانی و اجتماعی و هنر یکسان نیست. به طوری که 14% این پژوهشگران متعلق به رشته مدیریت هستند. پس از حوزه مدیریت، رشته های علوم تربیتی و اقتصاد و مالی هر کدام با سهم 13%دارای بیشترین تعداد پژوهشگر است. به لحاظ سهم حاصل از نخبگان، پژوهشگران حوزه علوم اجتماعی در جایگاه چهارم قرار داشته و 11% پژوهشگران تاثیرگذار علمی کشور متعلق به این حوزه هستند. سهم رشته های ادبیات و زبان‌ها، روانشناسی و جغرافیا از پژوهشگران پر استناد برتر هر کدام 10% و مابقی پژوهشگران برتر مربوط به پنج رشته تربیت بدنی، علوم سیاسی، حسابداری، کتابداری و هنر و معماری هستند.

 

سهم هر یک از دانشگاه‌ها از پژوهشگران پراستناد برتر کشور در حوزه علوم انسانی، اجتماعی و هنر

در بین دانشگاه‌های کشور، دانشگاه تهران با 23 نفر، دانشگاه تربیت مدرس با 14 نفر، دانشگاه علامه طباطبایی با 8 نفر، دانشگاه شیراز با 5 نفر، دانشگاه‌های اصفهان و تبریز هر کدام با 4 نفر، دانشگاه‌های شهید بهشتی و محقق اردبیلی هرکدام با 3 نفر، دانشگاه‌های بوعلی سینا و فردوسی مشهد هر کدام با 2 نفر دارای بیشترین تعداد پژوهشگر پراستناد برتر در 12 رشته مختلف علوم انسانی، اجتماعی و هنر و معماری هستند.

 

سهم دانشگاه‌ها از پژوهشگران برتر درحوزه موضوعی علوم انسانی و اجتماعی و هنر مستخرج از ISC

نام دانشگاه موسسه

تعداد پژوهشگر در هر دانشگاه

دانشگاه تهران

23

دانشگاه تربیت مدرس

14

دانشگاه علامه طباطبایی

8

دانشگاه شیراز

5

دانشگاه اصفهان

4

دانشگاه تبریز

4

دانشگاه شهید بهشتی

3

دانشگاه محقق اردبیلی

3

دانشگاه بوعلی سینا

2

دانشگاه فردوسی مشهد

2

دانشگاه گیلان

1

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

1

دانشگاه شهید چمران اهواز

1

دانشگاه سیستان و بلوچستان

1

دانشگاه خوارزمی

1

دانشگاه مازندران

1

دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

1

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

1

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج(

1

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

1

 

 

آخرین ویرایش۲۹ دی ۱۳۹۹