حوزه جغرافیا

تعداد بازدید:۱۵۳۹
نام نام خانوادگی دانشگاه
عبدالرضا رکن الدین افتخاری دانشگاه تربیت مدرس
عیسی ابراهیم زاده آکباد دانشگاه سیستان و بلوچستان
کرامت الله زیاری دانشگاه تهران
مسعود تقوایی دانشگاه اصفهان
مهدی پورطاهری دانشگاه تربیت مدرس
محمد رضا رضوانی دانشگاه تهران
مجتبی یمانی دانشگاه تهران
بهلول علیجانی دانشگاه خوارزمی
آخرین ویرایش۳۰ آذر ۱۳۹۸