کتاب‌ها

نمایش 91 تا 108 مورد از کل 133 مورد

ریشه یاب ماضی و مضارع از مصدر افعال ناگذر در زبان فارسی

ریشه یاب ماضی و مضارع از مصدر افعال ناگذر در زبان فارسی

ناشر : مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۹۰

کنترل پیش بین سیستم مدیریت زنجیره تأمین

کنترل پیش بین سیستم مدیریت زنجیره تأمین

ناشر : مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۲

طراحی و پیاده سازی سامانه نشریات چاپ مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و ISC در محیط لینوکس

طراحی و پیاده سازی سامانه نشریات چاپ مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و ISC در محیط لینوکس

ناشر : مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۹۲

مبانی علم در آموزه های اسلامی و ظرفیت های تولید و نشر علم در ایران

مبانی علم در آموزه های اسلامی و ظرفیت های تولید و نشر علم در ایران

ناشر : پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۸۹

مبانی ارگونومی در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی

مبانی ارگونومی در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی

ناشر : مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۹۲

مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

ناشر : مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۹۲

معرفت شناسی علم سنجی

معرفت شناسی علم سنجی

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۹

نظام رتبه بندی تایمز: ۲۰۱۳-۲۰۱۴

نظام رتبه بندی تایمز: ۲۰۱۳-۲۰۱۴

ناشر : مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۹۲

مبانی مدیریت سبز فرش (چمن)

مبانی مدیریت سبز فرش (چمن)

ناشر : مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و دانشگاه شیراز

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۹۷

پاراتوبرکولوز:ارگانیسم،بیماری،کنترل

پاراتوبرکولوز:ارگانیسم،بیماری،کنترل

ناشر : مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و دانشگاه شیراز

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۷

اصول و مهندسی زهکشی( جلد اول: اصول زهکشی)

اصول و مهندسی زهکشی( جلد اول: اصول زهکشی)

ناشر : مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و دانشگاه شیراز

تاریخ انتشار : تیر ۱۳۹۷

Jamed.pdf۲ فیزیک مواد جامد

Jamed.pdf۲ فیزیک مواد جامد

ناشر : انتشارات مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۹۷

مقدمه ای بر کاربرد روش های عددی در مهندسی فرایند

مقدمه ای بر کاربرد روش های عددی در مهندسی فرایند

ناشر : انتشارات مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و انتشارات دانشگاه شیراز

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۹۷

اطلس ملی علم جمهوری اسلامی ایران

اطلس ملی علم جمهوری اسلامی ایران

ناشر : انتشارات مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۹۷

اطلس ملی علم جمهوری اسلامی ایران

اطلس ملی علم جمهوری اسلامی ایران

ناشر : انتشارات مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۷