آمار نشریات ایرانی نمایه شده در پایگاه بین المللی

داده ‏های مندرج در این گزارش در آبان ماه 1400 به روز‏رسانی شده است.

نشریات ایرانی نمایه شده در پایگاه بین المللیتعداد
ISI172
SCOPUS284
ISI AND Scopus (نمایه شده در هر دو پایگاه به صورت همزمان)139
ISI OR Scopus (نمایه شده در حداقل یکی از پایگاه ها)317
Scopus AND ISC (نمایه شده در هر دو پایگاه به صورت همزمان)266
ISI AND ISC (نمایه شده در هر دو پایگاه به صورت همزمان)163
ISI AND Scopus AND ISC (نمایه شده در هر سه پایگاه به صورت همزمان)133
نمایش ۱ تا ۷ مورد از کل ۷ مورد.