اخبار برگزیده

بکارگیری نخبگان و شرکت های دانش بنیان جهت  رصد، ارزیابی و پایش علم و فناوری کشور

بکارگیری نخبگان و شرکت های دانش بنیان جهت رصد، ارزیابی و پایش علم و فناوری کشور

رییس موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری(ISC) مطرح کرد: در راهبرد تحول دیجیتال، متناسب با برنامه ها، فعالیت ها و خدمات این موسسه از ظرفیت نخبگان و شرکت های دانش بنیان جهت رصد، ارزیابی و پایش علم و فناوری کشور استفاده خواهد شد.

ادامه مطلب