اخبار برگزیده - آرشیو

گزارش تحلیلی سامانه نماگر کووید-۱۹ ISC در دنیا و ایران- اردیبهشت ماه
رکورد بیماران جدید در اردیبهشت - ۵۲۹ هزار نفر

گزارش تحلیلی سامانه نماگر کووید-۱۹ ISC در دنیا و ایران- اردیبهشت ماه

بر این اساس حدود ۱۹ درصد کل بیماران کشور مربوط به بیماران جدید در اردیبهشت ماه امسال بوده است. این در حالی است که کل بیماران جدید در اردیبهشت برای برخی کشورها از جمله ایتالیا برابر با ۲۹۰ هزار نفر، روسیه برابر با ۲۶۵ هزار نفر، فرانسه ۲۴۲ هزار نفر، اسپانیا ۲۰۰ هزار نفر و انگلیس برابر با ۶۴ هزار نفر بوده است.

ادامه مطلب