برخی مقالات در مجلات معتبر

تعداد بازدید:۶۷۰

لیست مقالات

 

1. Traditional Citation Indexes and Alternative Metrics of Readership. 2018..,International Journal of Information Science and Management,2018-.

۲. مرضیه کهندل , فروغ رحیمی , فاطمه علی نژاد , سعیده میرحق جو,دراسه مضمونیه لاربعه من المجلات العربیه المفهرسه فی ISC,اللغه العربیه و آدابها,1396-.

۳. فاطمه علی نژاد و سعیده میرحق جو,الافتنان و الافاده فی رسائل ابن خلدون و ابن الخطیب.,فصلیه دراسات الادب المعاصر.,1396-.

۴. سعیده میرحق جو و فاطمه علی نژاد,فلسطین من نظره الکاتب و الشهید الفلسطینی غسان کنفانی (فی روایه رجال فی الشمس).,فصلیه دراسات الادب المعاصر,1394-.

۵. فاطمه علی نژاد و سعیده میرحق جو،مطالعه علم سنجی به همراه مصورسازی شبکه¬ همکاری علمی پژوهشگران فصلنامه مدیریت سلامت در سال¬های ۱۳۹۶-۱۳۹۲،مجله علمی پژوهشی مدیریت سلامت،۱۳۹۷-.

۶. سعیده میرحق جو و فاطمه علی نژاد،بیداری اسلامی از منظر قرآن کریم.،مطالعات قرآنی.،۱۳۹۷-.

۷. فروغ رحیمی , فاطمه علی نژاد , مرضیه کهندل , سعیده میرحق جو،رویکرد اخلاقی سردبیران و سهم آنها از انتشار مقالات در نشریه خودی،فصلنامه اخلاق در علوم و فنّاوری،۱۳۹۵-.

۸. سعیده میرحق جو و فاطمه علی نژاد،کارنامه علمی مجله فضای جغرافیایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر طی سال¬های ۱۳۹۴-۱۳۹۰در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام.،مجله فضای جغرافیایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر.،۱۳۹۴-.

۹. فاطمه علی نژاد و سعیده میرحق جو،ارزیابی و سنجش مقالات مجله جغرافیا و برنامه¬ریزی طی سالهای ۱۳۸۹-۱۳۹۳در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام،مقالات مجله جغرافیا و برنامه¬ریزی.،۱۳۹۴-.

۱۰. فاطمه علی نژاد , سعیده میرحق جو , فروغ رحیمی , مرضیه کهندل،بررسی شاخص¬های هم¬تالیفی در مقالات مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام طی سال¬های ۲۰۱۲-۲۰۱۳.،مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی(مجله الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها).،۱۳۹۳-.

۱۱. سعیده میرحق جو،تحلیل علم سنجی مجله مطالعات قرآنی.،مجله مطالعات قرآنی.،۱۳۹۲-.

۱۲. فاطمه رضایی , فاطمه علی نژتد , سعیده میرحق جو،القرآن الکریم و الإکتشافات العلمیه الحدیثه.،فصلیه دراسات الادب المعاصر.،۱۳۹۱-.

۱۳. مرضیه کهندل , فاطمه علی نژاد , سعیده میرحق جو،گذری بر زیبایی شناسی اسلوب ندا در قرآن کریم.،فصلنامه مطالعات قرآنی،۱۳۹۰-.

۱۴. سعیده میرحق جو و فاطمه علی نژاد،دراسه فی روایه «ما تبقی لکم» لغسان کنفانی.،دراسات الادب المعاصر،۱۳۸۹-.

۱۵. سعیده میرحق جو و فاطمه علی نژاد،دراسه فی روایه «ما تبقی لکم» لغسان کنفانی.،دراسات الادب المعاصر،۱۳۸۹-.

آخرین ویرایش۱۷ تیر ۱۳۹۸