اعضای کمیسیون دائمی

تعداد بازدید:۹۸۷

اعضای  حقوقی کمیسیون دائمی

 

 

دکتر سید احمد فاضل زاده حقیقی

رئیس موسسه استنادی و 

 پایش علم و فناوری جهان اسلام ( ISC)

 و دبیر هیات امنا

دکتر محمد مهدی نژاد نوری

رئیس کمیسیون دائمی هیات امنا ISC

 

 

آقای حسام الدین حق دان 

نماینده مرکز هیات های امنا

و عضو کمیسیون دائمی ISC

دکتر علی الهیار ترکمن

معاون امور آموزش سازمان برنامه و بودجه کشور

 

 

اعضای  حقیقی کمیسیون دائمی

 

دکتر علی نایبی

 معاون فناوری و نوآوری موسسه استنادی و 

 پایش علم و فناوری جهان اسلام ( ISC)

و عضو کمیسیون دائمی ISC

دکتر محمد رضا قانع

 عضو هیات علمی موسسه استنادی و 

 پایش علم و فناوری جهان اسلام ( ISC)

و عضو کمیسیون دائمی ISC

 

دکتر محمد رضا رحیم پور

  عضو هیات علمی دانشگاه شیراز

و عضو کمیسیون دائمی ISC

دکتر رحمت اله مرزوقی

  عضو هیات علمی دانشگاه شیراز

و عضو کمیسیون دائمی ISC

 

دکتر شاهرخ جم

 عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شیراز

و عضو کمیسیون دائمی ISC

   

 

آخرین ویرایش۰۶ تیر ۱۴۰۳