اعضای کمیسیون دائمی

تعداد بازدید:۲۰۴

اعضای  حقوقی کمیسیون دائمی

 

 

دکتر سید احمد فاضل زاده حقیقی

رئیس موسسه استنادی علوم و پایش

علم و فناوری ( ISC) و دبیر هیات امنا

دکتر محمد مهدی نژاد نوری

رئیس کمیسیون دائمی هیات امنا ISC

 

دکتر شهاب کسکه

معاون مرکز هیات های امنا

و عضو کمیسیون دائمی ISC

دکتر علی الهیار ترکمن

نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور

در کمیسیون دائمی ISC

 

 

اعضای  حقیقی کمیسیون دائمی

 

دکتر علی نایبی

 معاون پژوهشی و فناوری موسسه استنادی علوم

و پایش علم و فناوری ( ISC)

و عضو کمیسیون دائمی ISC

دکتر محمد رضا قانع

  معاون اداری و مالی موسسه استنادی علوم

و پایش علم و فناوری ( ISC)

و عضو کمیسیون دائمی ISC

 

دکتر محمد رضا رحیم پور

  عضو هیات علمی دانشگاه شیراز

و عضو کمیسیون دائمی ISC

دکتر رحمت اله مرزوقی

  عضو هیات علمی دانشگاه شیراز

و عضو کمیسیون دائمی ISC

 

دکتر شاهرخ جم

 عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شیراز

و عضو کمیسیون دائمی ISC

   

 

آخرین ویرایش۰۸ آبان ۱۴۰۱