مدیریت امور مالی

تعداد بازدید:۱۴۶۱

 

  محمد هادی یاری پور
مدیریت امور مالی مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام  (ISC)
  پست الکترونیکی: yaripour@ricest.ac.ir

 

شرح وظایف :

 • انجام کلیه امور مالی مؤسسه
 • اعمال نظارت بر کلیه رویدادهای مالی از نظر تطبیق با قوانین و مقررات، آیین نامه مالی و معاملاتی و مصوبات هیات امناء
 •  دریافت و وصول درآمدهای عمومی و اختصاصی مؤسسه
 •  نگهداری حساب و تنظیم گزارشات مالی و نظارت بر حفظ اسناد و مدارک مالی و اطلاعات نرم افزاری
 • رسیدگی به اسناد و سیستم­های حقوق و مزایای کارکنان از نظر انطباق با مقررات
 •  همکاری در تهیه و تدوین بودجه مؤسسه
 •  رسیدگی به اسناد مالی مؤسسه از حیث تطابق مقررات و آیین­نامه­های مالی و معاملاتی
 •  اعمال نظارت در حفظ و نگهداری و تنظیم دفاتر اموال و مراقبت در اجرای قوانین و مقررات مربوط به آیین­نامه­های اموال
  دولتی و نحوه استفاده از آنها
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.

 

 

 

 

آخرین ویرایش۰۷ شهریور ۱۴۰۲