مدیریت فناوری های نو ظهور

تعداد بازدید:۳۵۲۷

 

  دکتر سعید بختیاری
سرپرست مدیریت فناوری های نوظهور

  پست الکترونیکی: 

  شماره تلفن: 

 

 

 

گروه های تحت سرپرستی:

 

گروه ارزیابی ونمایه سازی فناوری

گروه آینده نگری فناوری های نو

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۱۹ فروردین ۱۴۰۳