مقدمه اساسنامه

تعداد بازدید:۲۸۶۱

به منظور پاسخگویی به بخشی از نیازهای علمی، پژوهشی و فناوری کشور در زمینه هدایت، ارزیابی و رصد علمی و فناوری کشور، منطقه، کشورهای اسلامی و جهان، «مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام(ISC)» وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس مجوز شورای گسترش آموزش عالی (جلسه 936 مورخ 21/10/1399  با نام مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC)) که از تجمیع «مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری» دارای قانون تأسیس مصوب مورخ 30/11/1375 مجلس شورای اسلامی که طی نامه شماره 2973/21/1377 مورخ 31/03/1377 به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده ، و تصویب اساسنامه هیات وزیران مورخ 17/3/1377 و مجوز شورای گسترش آموزش عالی (مورخ 25/07/1386) و «پایگاه استنادی علوم جهان اسلام» دارای قانون تأسیس مصوب جلسه 623 مورخ 10/02/1387 شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای گسترش آموزش عالی  مورخ 25/08/ 1387 با نامه ابلاغی شماره 3477/3 مورخ 7/6/88، تأسیس می‌گردد. این موسسه طبق قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب 18/5/1383) و مفاد این اساسنامه، قوانین، ضوابط و مقررات مربوطه اداره می شود.

در این اساسنامه که مشتمل بر 30 ماده و 16 تبصره به شرح زیر می باشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به اختصار «وزارت» و مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام به اختصار «مؤسسه» نامیده می‌شود.

 

 

آخرین ویرایش۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۲