نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.
نام خانوادگینامدانشکده/گروهرتبهپست الکترونیکیرزومه
  
صراطی شیرازیمنصورهپایگاه استنادی علوم جهان اسلام / علم سنجی علوم اسلامی و انسانیاستادیار
علی نژاد چمازکتیفاطمهپایگاه استنادی علوم جهان اسلام / علم سنجی علوم اسلامی و انسانیمربی
فلاحتی قدیمی فومنیمحمد رضامرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری / زبان شناسی رایانشیدانشیار
کهندل جهرمیمرضیهپایگاه استنادی علوم جهان اسلام / علم سنجی علوم اسلامی و انسانیمربی
میرحق جو لنگرودیسیده سعیدهپایگاه استنادی علوم جهان اسلام / علم سنجی علوم اسلامی و انسانیمربی
یقطینمریمپایگاه استنادی علوم جهان اسلام / علم سنجی علوم اسلامی و انسانیاستادیار