برخی مقالات در مجلات معتبر

تعداد بازدید:۶۴۸

لیست مقالات

 1. صراطی شیرازی، منصوره (1388). مقایسه میزان ربط مدارک بازیابی شده مربوط به بیماری­های کودکان توسط موتورهای کاوش عمومی و تخصصی پزشکی. فصلنامه کتاب. شماره 77.
 2. زاهدی، زهره؛ صراطی شیرازی، منصوره؛ دهقانی، لیلا (1389). تحلیل وب سنجی مجلات علوم پزشکی پایگاه آی اس آی با استفاده از سه موتور جستجوی یاهو، آلتاویستا و آل د وب. علوم و فناوری اطلاعات. دوره 26.شماره 1: 89-108
 3. بررسی تولیدات علمی دندانپزشکی با استفاده از پایگاه Web of science در سالهای 2000 تا 2009. (1390) مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز .دوره دوازدهم، شماره 2.
 4. علیجانی، رحیم, صراطی شیرازی، منصوره؛ کرمی, نورالله (1390). بررسی تولیدات علمی پژوهشگران ایرانی در زمینه  انرژِی هسته ای بر اساس داده های پایگاه اطلاعاتی آی.اس.آی. ارتباط علمی. 22(1).
 5. گل تاجی، مرضیه؛ صراطی شیرازی، منصوره؛  جهانگیری، مریم (1390). مقالات پراستناد کشورهای جهان اسلام در پایگاه شاخص­های اساسی علم(ESI). مجله علمی پژوهشی تولید علم. سال پنجم. شماره شانزدهم. تابستان 90.
 6. صراطی شیرازی، منصوره ؛گزنی، علی. (1390). بررسی انتشارات علمی جهان با موضوع پلیس بر اساس پایگاه ISI در سال­های 2000-2009 .(1390) فصلنامه دانش انتظامی فارس 1(1).
 7. صراطی شیرازی، منصوره ؛گزنی، علی (1391). بررسی انتشارات علمی حوزه نظامی و انتظامی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC). ) فصلنامه دانش انتظامی فارس 1 (2و 3)، 129-145.
 8. صراطی شیرازی، منصوره ؛ روزبهی، رامین (1391). انتشارات علمی جهان در زمینه امنیت در طول سال های (2009-2000): یک رویکرد کتابشناختی. فصلنامه دانش انتظامی فارس 1 (4)، 87-106.
 9. صراطی شیرازی، منصوره؛ گلتاجی، مرضیه (1392). وب سایتهای بیمارستانهای برتر کشورها ی جهان: مطالعه وب سنجانه ». فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات 24(2)، 160-182.  
 10. عصاره، فریده؛ صراطی شیرازی، منصوره؛ خادمی، روح اله (1393). بررسی شبکه هم تألیفی پژوهشگران ایران در حوزه­ داروشناسی و داروسازی در پایگاه وب آو ساینس در طول سال­های2012-2000. مجله مدیریت سلامت، 17(56)، 33-45.
 11. کوکبی، مرتضی؛ حیدری، غلامرضا؛ صراطی شیرازی، منصوره. (1393). مقایسه کتابشناختی بروندادهای انتشاراتی حوزه های مدیریت اطلاعات و مدیریت دانش؛ با تاکید بر سهم علم اطلاعات و دانش شناسی در هر یک از این حوزه ها. مجله پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات30 (2), صفحه 397 - 417 .
 12. ﺑﻴﮕﺪﻟﻰ، ﺯﺍﻫﺪ؛ ﺻﺮﺍطی شیرازی، ﻣﻨﺼﻮﺭﻩ. (1394). ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻋﻠﻢ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﻯ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻫﺎﻯ ﺛﺒﺖ ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺳﺎﻝ ﻫﺎﻯ 2009- 2013. ، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻣﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﺪﺍﺭﻯ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ  . 26 (2). 76-65.
 13. عصاره، فریده؛ فرج­‌پهلو، عبدالحسین؛ صراطی شیرازی، منصوره (1395). بررسی تأثیر نزدیکی جغرافیایی بر هم‌‌انتشاری دانشگاه و صنعت در ایران با استفاده از مدل گرانشی نیوتون. تعامل انسان و اطلاعات. 3(3).55-65.
 14. صراطی شیرازی, منصوره, متوسل, مهدی, عصاره, فریده, فرج پهلو, عبدالحسین. (1396). مطالعه همکاری دانشگاه و صنعت در ایران بر اساس شاخص هم‌انتشاری و رده‏بندی این صنایع بر مبنای «رده‏‌بندی بین‌‏المللی استاندارد صنعتی در تمام فعالیت‌های اقتصادی». فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی. 3(79), 75-94.
 15. صراطی شیرازی، منصوره، عصاره، فریده؛ فرج‌­پهلو، عبدالحسین(1396). بررسی ارتباط میان هم‌­انتشاری دانشگاه - صنعت و تجاری سازی دانش دانشگاهی در قالب اسپین­آف در ایران. پژوهش نامه علم­سنجی  3 (2). 135-146.
 16. صراطی شیرازی، منصوره. (1397). رتبه بندی دانشگاه­ها و صنایع ایران بر اساس شاخص هم‌انتشاری در نشریات فارسی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC). فصلنامه صنعت و دانشگاه، 10(  35 و 36): 87-99.
 17. صراطی شیرازی، منصوره ؛ گل تاجی، مرضیه(1397) . مطالعه آلتمتریک مقالات علمی حوزه "سواد سلامت"در رسانه­ های اجتماعی. پایش، 17 (3): 249-256.  
 18. صراطی شیرازی, منصوره. (1398). مطالعه آلتمتریک مقاله‌های ایرانی نمایه شده در نمایه علوم اجتماعی. علوم و فنون مدیریت اطلاعات. 5(4): 162-190.     

19. M. Goltaji , M. Se rati Shirazi (2013). The Situation of Top Research Centers' Websites in the Islamic World Countries: A Webometric Study. International Journal Of Information Science And Management. 2, 7-85.

20. Osareh, Farideh; Khademi, Rouhallah; Kouhi Rostami, Mansour; Serati Shirazi, Mansoureh. (2014). Co-authorship Network Structure Analysis of Iranian Researchers’ scientific outputs from 1991 to 2013 according to the Social Science Citation Index. Collnet Journal of Scientometrics and Information Management, (8)2, 263-271. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09737766.2014.1015301

21. Valinejad, A., Sadoughi, F., Serati, M., Khademi, R. (2016). Social Network Analysis of Iranian Researchers on Medical Parasitology: A Co-authorship survey during 1972-2013. Iranian Journal of Parasitology. 11(2) 204-212.

آخرین ویرایش۲۵ خرداد ۱۳۹۹