برخی مقالات در کنفرانس های معتبر

تعداد بازدید:۳۶۰

لیست مقالات

 

  1. صراطی شیرازی، منصوره. گلتاجی، مرضیه؛ پرتو، پردیس (1390) تحلیل استنادی و ترسیم نقشه تاریخ­­نگاشتی تولیدات علمی حوزه دندانپزشکی در پایگاه  web of science در سال های 2000 تا  2009. مجموعه مقالات سومین همایش علم سنجی درعلوم پزشکی، بابل.
  2. پرتو، پردیس؛ گلتاجی، مرضیه؛ صراطی شیرازی, منصوره (1390). مقالات پراستناد حوزه پزشکی بالینی کشورهای جهان اسلام در پایگاه شاخص‌­های اساسی علم(ESI). مجموعه مقالات سومین همایش علم سنجی درعلوم پزشکی، بابل.
  3. گل تاجی، مرضیه صراطی شیرازی؛ منصوره. "بررسی ارتباط علمی پژوهشگران در شبکه اجتماعی علمی مندلی: مطالعه موردی مقالات نشریات ایرانی نمایه شده در اسکوپوس". همایش چشم اندازهای ارتباط علمی". دومین همایش ملی انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران–شاخه فارس. مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس ـ اردیبهشت ماه 1397 .

4. Osareh, Farideh; Shahbazi, Mehri; Serati Shirazi, Mansoureh (2015). VISUALIZATION AND ANALYSIS OF CO-AUTHORSHIP NETWORK OF RESEARCHERS’ SCIENTIFIC OUTPUTS IN RESEARCH POLICY FROM 2000 TO 2014)p30-42). In Bibliometrics Data and Impact Management in Information Science. Bookwell Publications. 2016.

5. An Analysis of ISI Medical Journals Using Yahoo, AltaVista, and All The web Search Engines:A Webometrics Study . Fourth International Conference on Webometrics, Informetrics and Scientometrics & Ninth COLLNET Meeting, 28 July August, 2008, Berlin, German.  (POSTER  PRESENTATION )

6. Highly cited papers in the Essential Science Indicators (ESI):  of OPEC Countries. 7th International Conference on Webometrics, Informetrics and Scientometrics & 12th COLLNET Meeting, September 20-23, 2011 Istanbul, Turkey. (POSTER  PRESENTATION)

7. Hirsch-index for OIC countries based on Essential Science Indicators data. 7th International Conference on Webometrics, Informetrics and Scientometrics & 12th COLLNET Meeting, September 20-23 2011, Istanbul, Turkey.  (POSTER  PRESENTATION(

8. An Investigation of Citations Pattern to Iranian's English OA Journals Using Google Scholar & ISI: Do They Differ.  7th International Conference on Webometrics, Informetrics and Scientometrics & 12th COLLNET Meeting, September 20-23,2011 Istanbul, Turkey.(ORAL PRESENTATION)

9. Hirsch-index for Middle East Countries based on Essential Science Indicators data. 13th International Scientometrics and Informetrics Conference July 4-7th 2011. Durban-DUT, South Africa.(POSTER  PRESENTATION)

10. Osareh, Farideh; Shahbazi, Mehri; Serati Shirazi, Mansoureh (2015). VISUALIZATION AND ANALYSIS OF CO-AUTHORSHIP NETWORK OF RESEARCHERS’ SCIENTIFIC OUTPUTS IN RESEARCH POLICY FROM 2000 TO 2014. Accepted for oral presentation in 11th International Conference on Webometrics, Informetrics, and Scientometrics (WIS) and the 16th COLLNET Meeting 2015. 26 - 28th November 2015, Delhi, India.

مقالات منتشر شده کنفرانس (چکیده)

11. An Investigation of Citations Pattern to Iranian's English OA Journals Using Google Scholar & ISI: Do They Differ?7th International Conference on Webometrics, Informetrics and Scientometrics & 12th COLLNET Meeting, September 20-23, Istanbul, Turkey.

12. Highly cited papers in the Essential Science Indicators (ESI):  of OPEC Countries. 7th International Conference on Webometrics, Informetrics and Scientometrics & 12th COLLNET Meeting, September 20-23, Istanbul, Turkey.

13. Hirsch-index for OIC countries based on Essential Science Indicators data. 7th International Conference on Webometrics, Informetrics and Scientometrics & 12th COLLNET Meeting, September 20-23, Istanbul, Turkey.

آخرین ویرایش۲۵ خرداد ۱۳۹۹