معاون پژوهشی

تعداد بازدید:۲۲۷۱
  دکتر هاجر ستوده
معاون پژوهشی موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)
 پست الکترونیکی: sotudeh@shirazu.ac.ir
  رزومه

 سوابق آموزشی

 
1377-1381      

عضو هیأت علمی دانشگاه خلیج فارس (بوشهر)

1386-

عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز

 

سوابق اجرایی

خرداد 1395- فروردین 1402

رئیس مرکز نشر دانشگاه شیراز

فروردین ماه 1394 –  تاکنون

مشاور معاون پژوهشی دانشگاه شیراز در امور علم سنجی

بهمن ماه 1389– خرداد 1395

رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شیراز

 فعالیت های علمی

    مقالات در مجلات:
 

-Sotudeh, H. (2023). How Social Are Open Access Debates: A follow-up Study of Tweeters’ Sentiments. Online information Review (Accepted).

-Rashidi، K. Sotudeh, H., Nikseresht, A. (2023), Comment-enriched index terms improve the relevance and novelty of the ranking of the commented medical articles retrieved by an NLP system, Online Information Review

-Rashidi، K. Sotudeh, H., Nikseresht, A. (2023), Comment-enriched index terms improve the relevance and novelty of the ranking of the commented medical articles retrieved by an NLP system, Online Information Review

-Kaveh M, Mirzabeigi M, Sotudeh H, Moloodi A (2022) The effects of the challenges in the transliteration of Persian names into English on the recall of retrieved results in the web of science Scientometrics 127:1099-1128

-Moshtagh M, Jokar , Yaghtin M, Sotudeh H (2022) The moderating effect of altmetrics on the correlations between single and multi-faceted university ranking systems: the case of THE and QS vs. Nature Index and Leiden Scientometrics 0:0-0

-Sotudeh H, Sabernazaragha Z, Ghanbari F, Mirzabeigi M, Khunjush F (2022) A longitudinal study of the evolution of opinions about open access and its main features: a twitter sentiment analysis Scientometrics 0:0-0

-Vara N, Mirzabeigi M, Sotudeh H, Fakhrahmad S (2022) Application of k-means clustering algorithm to improve effectiveness of the results recommended by journal recommender system Scientometrics 127:3237-3252

-Yaghtin M, Sotudeh H, Nikseresht A (2022) The effect of co-opinion on the cocitation-based information retrieval systems’ effectiveness evaluated by semantic similarity Journal of Information Science 0:0-0

-Yaghtin M, Sotudeh H, Nikseresht A, Mirzabeigi M (2022) Modeling the co-citation dependence on semantic layers of co-cited documents Online Information Review 46:59-78

-Estakhr Z, Sotudeh H, Abbaspour J (2021) The cost-effectiveness of the article-processing-charge-funded model across countries in different scientific blocks: the case of Elsevier's hybrid open access journals Information Research an international electronic journal 26:0-0

-Moshtagh M, Sotudeh H (2021) Correlation between universities’ Altmetric Attention Scores and their performance scores in Nature Index, Leiden, Times Higher Education and Quacquarelli Symonds ranking systems Journal of Information Science 0:0-0

-Sotudeh H, Asadi A, Yousefi Z (2021) Determinants of societal and academic recognition: Evidence from randomised controlled trials Journal of Information Science 0:0-0

-Kalantari A, Jowkar A, Fakhrahmad S, Abbaspour J, Sotudeh H, Mortazavi , Javadi , Pourbahman (2020) Keyword and Phrase Extraction from Persian Texts: A Review of the literature Iranian Journal of Information Processing Management 36:563-592

-Rashidi K, Sotudeh H, Mirzabeigi M, Nikseresht A (2020) Determining the informativeness of comments: a Natural Language study of F1000Research open peer review reports Online Information Review 44:1327-1345

-Sotudeh H, Barahmand, N., Yousefi Z, Yaghtin M (2020) How do academia and society react to erroneous or deceitful claims? The case of retracted articles’ recognition Journal of Information Science 0:0-0

-Dehdarirad T, Sotudeh H, Freer J (2019) Bibliometric mapping of microbiology research topics (2012–16): a comparison by socioeconomic development and infectious disease vulnerability values FEMS Microbiology Letters 366:0-0

-Sotudeh H (2019) Does Open Access Citation Advantage depend on paper topics JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE 0:1-14

-Sotudeh H, Arabzade H, Mirzabeigi M (2019) How do Self-archiving and Author-pays models associate and contribute to OA citation advantage within hybrid journals The Journal of Academic Librarianship 45:377-385

-Yaghtin ,M., Sotudeh H, Mohammadi M, Mirzabeigi M, Fakhrahmad S (2019) A Correlation Study of Co-opinion and Co-citation Similarity Measures International Journal of Information Science and Management 17:19-31

-Yaghtin M, Sotudeh H, Mirzabeigi M, Fakhrahmad S, Mohammadi M (2019) In quest of new document relations: evaluating co-opinion relations between co-citations and its impact on Information Retrieval effectiveness Scientometrics 119:987-1008

-Yousefi Z, Sotudeh H, Mirzabeigi M, Fakhrahmad S, Nikseresht A, Mohammadi M (2019) A study of plain text power in predicting semantic similarity: the case of Medical Subject Headings International Journal of Information Science and Management 17:17-31

-Sotudeh H, Dehdarirad T, Freer J (2018) Gender differences in scientific productivity and visibility in core neurosurgery journals: Citations and social media metrics RESEARCH EVALUATION 27:262-269

-Sotudeh H, Estakhr Z (2018) Sustainability of open access citation advantage: the case of Elsevier’s author-pays hybrid open access journals Scientometrics 115:563-576

-Sotudeh H, Ghasempour Z (2018) The World's Approach towards Publishing in Springer and Elsevier’s APC-Funded Open Access Journals College and Research Libraries 79:257-278

-Nowroozi M, Mirzabeigi M, Sotudeh H (2017) Constructing ontology based on thesaurus: A case of ASIS&TOnto based on ASIS &T web-based thesaurus ELECTRONIC LIBRARY 36:750-764

-Nowroozi M, Mirzabeigi M, Sotudeh H (2017) The Comparison of Thesaurus and Ontology: Case of ASIS&T Web-based Thesaurus and Designed Ontology LIBRARY HI TECH 36:665-684

-Sotudeh H, Hooshyar abnavi M (2017) Comparing discrimination powers of text and citation-based context types Scientometrics 0:0-0

-Morovati M, Sotudeh H (2016) Scientific productivity in Neonates’ Health field in Scopus INTERNATIONAL JOURNAL OF PEDIATRICS-MASHHAD 4:1837-1846

-Sotudeh H, Soltani B (2016) The evaluation of Individual Authors by Journal-Specific Metrics Would not yield realistic results International Journal of Information Science and Management 1:47-56

-Sotudeh H, Ghasempour Z, Yaghtin M (2015) The Citation Advantage of Author-Pays Model: The Case of Springer and Elsevier OA Journals Scientometrics 104:581-608

-Sotudeh H, Mazarei Z, Mirzabeigi M (2015) CiteULike Bookmarks are Correlated to Citations at Journal and Author Levels in Library & Information Science Scientometrics 105:2237-2248

-Sotudeh H, Pouladian A (2015) The Role of Different Journal Access Models in Meeting the Information Needs of Shiraz University Researchers International Journal of Information Science and Management 13:41-50

-Sotudeh H, Yaghtin M (2015) The Impact of Scientific Career Duration on Evaluating Researchers' Scientific Productivity: the case of Iran's Papers indexed in SCI during 1991-2011 Malaysian Journal of Library and Information Science 20:63-75

-Emami E, Sharifian, R, Sotudeh H (2014) Evaluation of hospital information systems of the teaching hospitals affiliated to Shiraz University of Medical Sciences, based on the American College of Physicians Criteria Journal Of Health Management And Informatics 1:11-14

-Sotudeh H, Khooshian N (2014) Gender, Web presence and scientific productivity in Nanoscience and Nanotechnology SCIENTOMETRICS 99:717-736

-Sotudeh H, Fallahzadeh E, Ektefaei F (2013) The study of the main characteristics of digital libraries in Iran, Part 1: the situation in 2009 International Journal of Information science and Management 11:77-93

-Sotudeh H, Khooshian N (2013) Gender Differences in Science: The Case of Scientific Productivity in Nano Science & Technology during 2005-2007 SCIENTOMETRICS 98:457-492

-Sotudeh H (2012) How sustainable a scientifically developing country could be in its specialties? : The case of Iran's publications in SCI in 21st century compared to 1980s. Scientometrics 91:231-243

-Sotudeh H, Salesi M, Didegah F, Bazgir B (2012) Does scientific productivity influence athletic performance? : An analysis of countries' performances in sciences, Sport Sciences and Olympics International Journal of Information science and Management 10:28-41

-Sotudeh H (2011) Concentration effect of citation to Iranian papers: Iran's Matthew core journals Online Information Review 35:471 -491

-Sotudeh H (2010) Are Iranian scientists recognized as their productivity enhances? A comparison of Iran SCIENTOMETRICS 83:39-54

-Sotudeh H, Horri A (2009) Countries positioning in Open Access Journals system: an investigation of citation distribution patterns Scientometrics 77:7-31

-Sotudeh H, Horri, A (2008) Great expectations: the role of Open Access in improving countries’ recognition Scientometrics 76:69-93

-Sotudeh H, Horri, A (2007) The Citation Performance of Open Access Journals: a Disciplinary Investigation of Citation Distribution Models Journal of the American Society for Information Science and Technology 58:2145-2156

-Sotudeh H, Horri, A (2007) Tracking Open Access Journals evolution: Some considerations in OA data collection validation Journal of the American Society for Information Science and 58:1578-1585

-Hooshyar Abnavi M, Sotudeh H (1398) A Reflection on the Applicability of Google Scholar as a Tool for Comprehensive Retrieval in Bibliometric Research and Systematic Reviews International Journal of Information Science and Management 16:1-17

-Rahimi F, Riahinia, NourMohammadi, Sotudeh H, Tavakoli zadeh(1398) How Academia and Society Pay Attention to Climate Changes: A Bibliometric and Altmetric Analysis Webology 16:108-127

-Yousefi Z, Sotudeh H, Mirzabeigi M, Fakhrahmad S, Nikseresht A, Mohammadi M (1398) Investigating text power in predicting semantic similarity International Journal of Information Science and Management 17:17-31

-Hashemnia, N., Sotudeh H (1383) The study of Coverage of Laccase Enzyme Literature by Databases: Measuring Algorithmic and Cognitive Relevance Informology 2:212-225

 • مشتاق م، ستوده ه، یقطین م، جوکار ط (1399) همبستگی نتایج سامانه های رتبه بندی نمایه نیچر، لایدن با تایمز و کیو-اس پژوهشنامه علم سنجی :-
 • رحیمی ف، ریاحی نیا ن، نورمحمدی ح، ستوده ه، فلاح غ (1399) بررسی مقاله های نوسانات اقلیمی و میزان انعکاس آن در رسانه های اجتماعی: تحلیلی علم سنجانه و دگرسنجانه نشریه پژوهش های اقلیم شناسی :-
 • رشیدی شریف اباد ک، ستوده ه، میرزابیگی م، فخر احمد م (1399) سنجش شباهت نظرات داوری آزاد و محتوای مقالات علمی به روش پردازش زبان طبیعی فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات :-
 • کاوه م، میرزابیگی م، ستوده ه، مولودی ا (1399) شناسایی چالشهای برگردان اسامی فارسی به انگیسی در پایگاه وب آو ساینس پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات :-
 • ستوده ه، امیدی م (1399) بررسی نقش اعتبارات پژوهشی داخلی و خارجی در بهبود اثرگذاری پژوهشی: نمونه مورد مطالعه تولیدات علمی ایران در نمایه گسترش‌یافته علوم در بازه زمانی 2008 تا 2011 مطالعات کتابداری و علم اطلاعات 18:45-66
 • اسعدی شالی ع، ستوده ه، عباسپور ج، فخر احمد م (1399) توان نظر داوران کاکرین و بافتار استناد در شناسایی چکیده مقالات مرتبط و بخش‌های اصلی آن‌ها مدیریت اطلاعات سلامت 74:181-188
 • رحیمی ف، ریاحی نیا ن، نورمحمدی ح، توکلی زاده م، ستوده ه (1399) مطالعه نفوذ مقالات علمی در متون اجتماعی با تحلیل شباهت واژگانی و شاخصهای دگرسنجی در قلمرو موضوعی تغییرات آب و هوا پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات 36:63-94
 • حسابی س، ستوده ه، یوسفی ز (1398) همبستگی بین رتبه بندی دانشگاه‌ها به دو روش کتاب‌سنجی محض و داوری غنی شده با کتاب‌سنجی: نمونه مورد مطالعه نظام تعالی پژوهش انگلیس و نظام های رتبه‌بندی معتبر جهانی پژوهش نامه علم سنجی :-
 • تاجر پ، فخر احمد م، جوکار ع، خرمایی ع، ستوده ه (1398) بافتار استنادهای مقاله‌‌های علم اطلاعات فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات 30:24-44
 • پاک نهاد س، جوکار ع، میرزابیگی م، ستوده ه، فخر احمد م (1398) خودکارسازی پیشنهاد داور برای دست‌نوشته‌ها: مرور نظام‌مند متون پژوهشی تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی 98:457-482
 • تاجر پ، فخر احمد م، جوکار ع، خرمایی ع، ستوده ه (1398) طبقه بندی و تحلیل بافتار استنادات مقالات رشتة علم اطلاعات با رویکرد فرا گفتار هایلند فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات :-
 • تاجر پ، جوکار ع، فخر احمد م، ستوده ه، خرمایی ع (1398) تحلیل کاربرد الگوی فراگفتمان هایلند در خلاصه سازی خودکار استناد مدار: پیشنهاد طرح حاشیه نویسی بافتارهای استنادی کتابداری و اطلاع رسانی 22:91-111
 • ملکی ا، عباسپور ج، جوکار ع، ستوده ه (1398) رابطه رتبه آموزشی کتاب های درسی دانشگاههای برتر جهان با شاخصهای استناد، پیج رنک و هیتس  پژوهشنامه علم سنجی 5:221-240
 • رنجبر ا، عباسپور ج، ستوده ه، مولودی ا (1398) بررسی میزان انطباق رفتار نگارشی نگارندگان و کاربران پایگاه های اطلاعات علمی فارسی با دستورالعمل های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی در ارتباط با پیوسته نویسی، نزدیک نویسی و جدانویسی کلمات کتابداری و اطلاع رسا
 • ستوده ه، روایی م، میرزابیگی م، مزارعی ز (1398) چالش‌های دگرسنجی در ارزیابی پژوهش به روش تحلیل مضمون مدیریت اطلاعات سلامت 55:124-129
 • رشیدی شریف آباد ک، ستوده ه (1398) برنامه‌های برتر حفاظت وب جهان: ویژگی ها و زمینه فعالیت مطالعات کتابداری و علم اطلاعات 27:41-56
 • ستوده ه، هوشیار ابنوی م (1397) بررسی نقش انواع بافتار هم‌نویسه ها در تعیین شباهت بین مدارک. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات   33:1195-1220
 • ستوده ه، امیدی م، یوسفی ز، خون جوش ف (1397) بررسی همبستگی بین شاخصهای اثرگذاری پژوهشی: تحلیل عاملی شاخصهای دگرسنجی و استناد فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات 116:171-192
 • ستوده ه، روایی م، میرزابیگی م (1397) مقایسه فرصتهای دگرسنجی و تحلیل استنادی در ارزیابی پژوهش پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات 34:113-138
 • بحرینی ن، میرزابیگی م، ستوده ه (1397) تفاوت عملکرد جستجوی مروری کاربران با سبک های شناختی و تجربیات متفاوت: نمونه پژوهی وب سایتهای فروش کالا فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات 113:67-84
 • قدیمی آ، ستوده ه (1396) بررسی جایگاه استنادی مقالات شیمی کشور ایران در نمایه استنادی علوم پژوهشنامه علم سنجی 2:63-74
 • ذوالفقاری م، میرزابیگی م، ستوده ه (1396) بررسی عملکرد مرور دانشجویان در محیط وب برحسب تجربه و سطح کامل بودن مدل ذهنِی کتابداری و اطلاع رسانی 20:80-105
 • بحرینی ن، میرزابیگی م، ستوده ه (1396) مقایسه رفتار و راهبردهای مرور کاربران دارای سبک های شناختی کلامی- دوسویه-تصویری در تعامل با وب فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات 112:129-145
 • ستوده ه، مهراد ج (1396) علم سنجی دانشنامه آموزش عالی (ویراست دوم) :-
 • بحرینی ن، میرزابیگی م، ستوده ه (1395) بررسی تاثیر سطح پیچیدگی وظایف کاری بر عملکرد جستجوی مروری کاربران در تعامل با وب کتابداری و اطلاع رسانی 18:99-122
 • ستوده ه، سعادت ی (1395) بررسی گرایش به عضویت در شبکه‌های اجتماعی علمی در میان شیمیدان‌های ایران تعامل انسان و اطلاعات 2:1-12
 • ستوده ه، امیدی م (1394) وضعیت جذب اعتبارات پژوهشی و نقش آن در بهبود اثرگذاری پژوهشی پرتولیدترین کشورهای اسلامی خاورمیانه مدیریت اطلاعات سلامت 12:755-761
 • یقطین م، ستوده ه (1394) بررسی بهره وری علمی پژوهشگران ایرانی در رشته های مختلف بر اساس شاخص سرانه انتشار در بازه زمانی 1990 تا 2011 مطالعات کتابداری و علم اطلاعات 15:65-92
 • ستوده ه، مزارعی ز، میرزابیگی م (1394) بررسی رابطه میان شاخص‌های استنادی و نشان‌های «سایت‌یولایک»: نمونه مورد مطالعه مقالات‌ حوزه علم اطلاعات و کتابداری در سال های 2004-2012 پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات 30:939-963
 • یقطین م، هنرجویان ز، ستوده ه (1394) بررسی تازگی اطلاعات فارسی : مطالعه موردی روزنامه های فارسی نمایه شده در پایگاه های گوگل، یاهو و بینگ پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات 30:737-758
 • ستوده ه، رشیدی شریف آباد ک (1394) راهکارهای برنامه‌های برتر حفاظت وب در مقابله با چالشهای مدیریتی فصلنامه علمی پژوهشی دانش شناسی 8:43-58
 • ستوده ه، میرلوحی م (1393) بررسی کیفیت خدمات کتابخانه های دانشگاه شیراز با استفاده از مدل لیب کوال مدیریت اطلاعات و دانش شناسی 1:37-49
 • ستوده ه، امیدی م (1393) بررسی وضعیت جذب اعتبار پژوهشی در تولیدات علمی سازمان‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی ایران در بازه زمانی 2008-2011 تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی 48:413-433
 • ستوده ه، رشیدی شریف آباد ک (1393) راهکارهای برنامه‌های برتر حفاظت وب در مقابله با چالش های فنی حفاظت تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی 48:83-103
 • ستوده ه، هنرجویان ز (1393) بررسی تنوع الگوهای نگارش فارسی و تاثیر آن بر جامعیت بازیابی اطلاعات : مطالعه موردی : پیکره همشهری کتابداری و اطلاع رسانی 66:31-50
 • ستوده ه، قدیمی آ (1393) سنجش ارزش استنادی مقالات شیمی ایران با استفاده از شاخص سهم استناد متنی پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات 30:357-372
 • ستوده ه، یقطین م (1393) شاخص ها و مدل های سنجش تولید علمی پژوهشگران نامه سیاست علم و فناوری 3:47-61
 • ستوده ه، رشیدی شریف آباد ک (1392) پیامدهای فناوری اطلاعات برای سلامت روان، ‌اخلاق و اجتماع مدیریت اطلاعات سلامت 10:15-31
 • ستوده ه، هنرجویان ز (1392) مروری بر دشواری‌های نگارش فارسی در محیط دیجیتال و تاثیرات آنها بر اثربخشی بازیابی اطلاعات کتابداری و اطلاع‌رسانی 15:58-92
 • ستوده ه، رشیدی شریف آباد ک (1392) پیامدهای فناوری اطلاعات برای سلامت انسان و محیط زیست مدیریت اطلاعات سلامت 10:1-14
 • ستوده ه، مروتی اردکانی م (1392) بررسی وضعیت تولید علم در حوزه حقوق بیماران، در پایگاه‌های استنادی تامسون ساینتیفیک طی سال‌های 1990 تا 2010 : با نگاهی به سهم ایران در تحقیقات بین المللی مدیریت اطلاعات سلامت 9:833-847
 • ستوده ه، رفیع ن، میرزایی ز (1389) نگاهی به دستبرد علمی و راهکارهای پیشگیری و پیگیری آن مجله‌ی علمی- پژوهشی کتابداری و اطلاع‌رسانی 13:27-50
 • اسدیان ف، ستوده ه، پورحسن طنابچی ب (1389) کتابخانه‌ی اسباب بازی : نگاهی به تجارب جهانی و پیشنهادی برای راه‌اندازی کتابخانه ملی اسباب‌بازی در ایران تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی 16:5-29
 • ستوده ه (1389) گذاری بر ضریب تأثیر مجلات و دلایل ناکارآمدی آن در ارزیابی پژوهش در رشته‌های مختلف رهیافت 47:33-44
 • ستوده ه، دیده گاه ف (1389) نرم افزارهای علم سنجی کتاب ماه کلیات 13:78-87
 • ستوده ه، رشیدی شریف آباد ک، پورحسن طنابچی ب (1389) به سوی جهانی سازی ادب پارسی: بررسی وضعیت تارگاه های ادبیات پارسی در وب فصلنامه کتاب 82:23-37
 • ستوده ه، چنگیز ن، هاشم‌نیا ص (1389) بررسی رویکرد دانشمندان ایرانی به انتشار در مجلات آزاد معتبر و ارجاع به آنها مدیریت اطلاعات سلامت 7:16-28
 • ستوده ه، دیده گاه ف (1388) بررسی رویکرد دانشمندان جهان به نام خلیج فارس اطلاع‌شناسی 25:3-18
 • ستوده ه، دهداری راد ط (1388) بازیابی منابع آزاد :چالش‌ها و راهکارها کتاب ماه کلیات 12:62-70
 • ستوده ه، رزمجو ف، زارع ل (1388) ارزیابی چگونگی معرفی مجلات علمی- پژوهشی ایران در اینترنت بر اساس استانداردهای بین‌المللی: با تأکید بر ویژگی‌های مؤثر بر کتابداری و اطلاع‌رسانی 12:205-228
 • ستوده ه، نیازمند م، باقری ف (1387) ارزیابی وبلاگ‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران به لحاظ معیارهای اعتبار اطلاع‌شناسی 21-22:7-20
 • ستوده ه، حری ع (1386) جنبش دسترسی آزاد به اطلاعات علمی : ریشه ها، انگیزه هـاو انگاره ها مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران 37:163-187
 • ستوده ه (1383) مطالعه میزان دسترسـی بـه پایگـاه مجـلات الکترونیکـی الزویـر در دانشگاه تهران مجله کتابداری 38:71-89
 • ستوده ه (1383) کتابخانه های هیبرید . اطلاع شناسی 1:93-108
 • ستوده ه (1383) بررسی اثر ماتیو در عملکرد علمی کشورها با تأکیـد بـر خاورمیانـه اطلاع شناسی 2:33-54
 • ستوده ه (1382) روش تحلیل گزارش هـای وب. اطـلاع شناسی 1:67-84
 • ستوده ه (1382) بررسی چگونگی استفاده از مجلات الکترونیکی الزویـر در دانـشگاه تهران مجله کتابداری 37:47-82
 • حیاتی ز، ستوده ه (1381) بررسی عوامل موثر در استفاده از منابع الکترونیکی اطلاعات در میان اعضای هیات علمی دانشگاه‌های شیراز و علوم پزشکی شیراز با تأکید بر شبکه اینترنت و دیسک های نوری مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز 37:104-119
 • حیاتی ز، ستوده ه (1381) بررسی تأثیر استفاده از منابع الکترونیکی اطلاعات بر فعالیتهای پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه های شیراز مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز 36:189-203

 

مقالات همایش ها

-Dehdarirad T, Didehgah F, Sotudeh H "Which Type of Research is Cited More Often in Wikipedia? A Case Study of PubMed Research " STI 2018 (2018)

-Dehdarirad T, Sotudeh H, Andersson , Nylund "Female scholars’ contribution to research topics in microbiology (2012-2016) and its relationship with the Gross Domestic Product (GDP) index " the 23rd Nordic Workshop on Bibliometrics and Research Policy (2018)

-Dehdari rad T, Sotudeh H "The impact of information about authors and paper research topic on citation disparities: a gender perspective " 22nd Nordic Workshop on Bibliometrics and Research Policy (2017)

-Sotudeh H, Dehdari rad T, Aida P "Scientific productivity and the impact of neurosurgery scientists in WOS and Mendeley: a gender study " 21st International Conference on Science and Technology Indicators (2016)

 

 • تاجر پ، جوکار ع، فخر احمد م، ستوده ه، خرمایی ع "واکاوی ارتباطات علمی با تحلیل فراگفتمان بافتارهای استنادی: یک مطالعه پایلوت برای مقالات علم اطلاعات " دومین همایش ملی چشم اندازهای ارتباط علمی (1397)
 • استخر ز، ستوده ه "نقش مدل دسترسی ­آزاد نویسنده ­پرداخت در جهانی­سازی علم ایران " همایش ملی چشم اندازهای ارتباط علمی (1397)
 • تاجر پ، جوکار ع، فخر احمد م، خرمایی ع، ستوده ه "کاربرد تحلیل گفتمان در خلاصه‌سازی خودکار متون علمی " نخستین همایش ملی رویکردهای نوین در مطالعات زبان و ادبیات (1396)
 • عبیدی ح، ستوده ه، یاری پور س، زاهدزاهدانی م "بررسی وضعیت تولیدات علمی اعضای هیئت علمی انگل شناسی دانشگاه های علوم پزشکی ایران در پایگاه اسکوپوس " 3rd International &10th National Congress of Parasitology &Parasitic Diseases of Iran (NICOPA10) (1396)
 • ستوده ه "قرابتهای تحلیل استنادی و آلتمتریکس با کیفیت و روشهای کیفی " آلتمتریکس- فرااستنادی (1396)
 • ستوده ه، یقطین م "شاخص ها و مدلهای سنجش تولید علمی پژوهشگران " همایش ملی سنجش علم (1393)
 • ستوده ه، رشیدی شریف آباد ک "راهکارهای برنامه های برتر حفاظت وب در مقابله با چالش های حفاظت : با تاکید بر چالش های مدیریتی " نخستین کنفرانس مدیریت منابع اطلاعاتی وب (1391)
 • اکتفائی ف، فلاح زاده ابرقویی ا، دیده گاه ف، ستوده ه "بررسی همکاری بین‌رشته‌ای کتابداری و اطلاع‌رسانی در پایگاه وب ‌آو ساینس " مطالعات میان رشته ای کتابداری و اطلاع رسانی (1389)
 • ستوده ه، دیده گاه ف "بررسی تعاملات میان‌رشته‌ای حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی با سایر رشته‌ها با استفاده از تحلیل استنادی نشریات این حوزه " مطالعات میان رشته ای کتابداری و اطلاع رسانی (1389)
 • ستوده ه "تولید علم در ایران " همایش ملی ISC و ISI (1388)
 • ستوده ه، چنگیز ن، هاشم نیا ص "بررسی رویکرد دانشمندان ایرانی به انتشار در مجلات آزاد معتبر و ارجاع به آنها " نخستین کنفرانس علم‌سنجی در علوم پزشکی (1386)

 

کتاب های ترجمه شده

 • «بهترین سایت‌های اینترنت».(1379). ترجمه هاجر ستوده [از فرانسه به فارسی] شیراز : قلم فرزانگان.
 • چان، لوئیس مای. (۱۳۸۰) . «رده بندی و فهرست‌نویسی». ترجمه زهیر حیاتی و هاجر ستوده [از انگلیسی به فارسی]. تهران: نشر کتابدار.
 • آرمز، ویلیام. (۱۳۸۰). «کتابخانه‌های دیجیتالی».‌ ترجمه زهیر حیاتی و هاجر ستوده [از انگلیسی به فارسی]. تهران: نشر کتابدار.
 • اینگورسن، پیتر (1389). تعامل در بازیابی اطلاعات. ترجمه هاجر ستوده. تهران: نشر کتابدار.

 

 

 

راهنمای پایان نامه ها

 

 • (1401) همبستگی عملکرد دانشگاه‌های جهان در سامانه‌های رتبه‌بندی با نگرش‌های اجتماعی درباره دانشگاه‌ها: عقیده‌کاوی توییت‌ها درباره دانشگاه‌های رتبه‌بندی شده در تایمز و ایمپکت تایمز
 •  (1401)کارکرد توییتر در اشاعه و نظارت بر بروندادهای علمی: نمونه مورد مطالعه توییت ها و یادداشت های سلب اعتبار مقالات سلب اعتبار شده
 •  (1400)تاثیر عناصر روش شناختی متنی بر اثربخشی رتبه بندی نتایج بازیابی بر پایه ربط و اعتبار روش شناختی مقالات کارآزمایی بالینی
 •  (1399)تاثیر کامنت های متخصصان بر بهبود رتبه بندی ربط و تازگی نتایج بازیابی مقالات پزشکی
 •  (1399)بررسی و مقایسه بهره‌وری برترین موسسات علمی جهان و ایران در پایگاه‌های نیچر ایندکس، وب‌آوساینس و اسکوپوس
 •  (1398)بررسی نگرش کاربران توییتر درباره دسترسی آزاد به اطلاعات علمی به روش عقیده کاوی
 •  (1398)بررسی اثربخشی شباهت متنی و شباهت معنایی در بازیابی مقالات و تأثیر نمره اهمیت مقالات مشابه بر آن
 •  (1397)تاثیر دگرسنجه ها بر همبستگی بین نمره های دانشگاه ها در سامانه های رتبه بندی لایدن و نمایه نیچر با تایمز و کیو-اس
 •  (1397)نقش سنجه‌های استنادی و دگرسنجه ها در رتبه‌بندی نتایج جستجوی مقالات پزشکی: رویکرد چندمطالعه ای
 •  (1397)تحلیل شباهت نحوی و معنایی هم استنادی و نقش آن در رتبه بندی ربط در بازیابی مقالات علمی
 •  (1397)همبستگی بین ارزیابی پژوهش به دو روش کتاب سنجی محض و داوری غنی شده با کتاب سنجی: نمونه مورد مطالعه نظام تعالی پژوهش انگلیس و نظام های رتبه بندی معتبر جهانی
 •  (1397)همبستگی تحلیل استنادی و عقیده کاوی بافتارهای استنادی : نمونه مورد مطالعه مقالات آزاد و غیرآزاد حوزه پزشکی در پایگاه کولیل
 •  (1396)بررسی ادراک اعضای هیات علمی از اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاههای شیراز و علوم پزشکی شیراز و رابطه آن با بهره وری علمی آنان: سهم واسطه گری ادراک خودکارآمدی پژوهشی اعضای هیات علمی
 •  (1396)بررسی نقش مدل دسترسی آزاد سبز در بقای مدل‌ »نویسنده پرداخت» در میان مجلات ترکیبی
 •  (1395)بررسی هزینه اثربخشی الگوی «نویسنده‌پرداخت» برای کشورهای جهان: نمونه مورد مطالعه مقالات مجلات ترکیبی آزاد الزویر در سال‌های 2007 - 2015
 •  (1395)بررسی قدرت پیش بینی ضریب تاثیر مجلات توسط ویژگیهای انتشاراتی آنها به منظور امکان سنجی ارزیابی مجلات پوشش داده نشده در پایگاه های استنادی
 •  (1394)بررسی و مقایسه چالش های بکارگیری دگرسنجه ها و شاخص های استنادی در ارزیابی پژوهش از دیدگاه پژوهشگران و خبرگان علم سنجی و دگرسنجی
 •  (1394)مقایسه قدرت انواع بافتار متن در ابهام زدایی معنایی از هم نویسه های انگلیسی
 •  (1393)بررسی تاثیر خود استنادی بر رتبه بندی نویسندگان ایرانی بر پایه شاخص های میانگین استنادی، شاخص اچ و شاخص جی: نمونه مورد مطالعه تولیدات علمی ایران در بازه زمانی 2006-2010 .
 •  (1393)مطالعه کیفیت پژوهشی تحقیقات علم¬سنجی جهان در طی سال¬های 2001-2011 میلادی
 •  (1393)بررسی دیدگاه نویسندگان دو حوزه ی علم اطلاعات و مدیریت ، نسبت به دو مفهوم "مدیریت اطلاعات" و" مدیریت دانش " : نمونه مورد مطالعه مقالات علمی فارسی نمایه شده در پایگاه های معتبر فارسی
 •  (1392)بررسی اعتبار تولیدات علمی ایران بر پایه ارزش استنادی : نموه مورد مطالعه مقاله های انگلیسی زبان حوزه شیمی در سال 2010 میلادی
 •  (1392)بررسی روزآمدی ارجاعات مقالات علمی ایران و مقایسه آن با کشورهای ترکیه ، مصر و عربستان سعودی: نمونه مورد مطالعه مقالات علمی نمایه شده در نمایه استنادی گسترش یافته علوم در بازه زمانی 2008 - 2011
 •  (1392)برسی رابطه میان بازشناخت تولیدات علمی و نشان گذاری آنها در سایت نشانه گذاری علمی سایت یولایک در حوزه موضوعی علم اطلاعا ت و دانش شناسی در بازه زمانی 2004 تا 2012
 •  (1392)بررسی کیفیت خدمات کتابخانه های دانشگاه شیراز با استفاده از مدل لیب کوال
 •  (1392)بررسی انگیزه های استنادی پژوهشگران دانشگاه شیراز: نمونه مورد مطالعه اعضای هیأت علمی نمایه شده در پایگاه استنادی علوم در سالهای 2007-2010.
 •  (1392)بررسی رویکرد دانشمندان جهان به مجلات دسترسی آزاد ترکیبی اشپیرینگر و الزویر از سال 2007 تا 2011
 •  (1392)بررسی تنوع الگوهای نگارش فارسی و تاثیر آن بر جامعیت بازیابی اطلاعات
 •  (1392)بررسی جذب اعتبارات پژوهشی توسط پژوهشگران ایرانی و مقایسه آن با پژوهشگران پرتولیدترین کشورهای خاورمیانه ترکیه، مصر و عربستان: نمونه مورد مطالعه انتشارات بین المللی در نمایه نامه علوم در سال های 2008-2011
 •  (1392)بررسی نگرش سردبیران و مدیران مسؤول مجلات علمی پژوهشی ایران پیرامون حفاظت دیجیتالی مجلات
 •  (1392)بررسی قابلیت بکارگیری شاخص های ارزیابی مجلات در ارزیابی پژوهشی محققان انفرادی: نمونه مورد مطالعه تولیدات علمی محققان ایرانی در نمایه استنادی علوم در سال 2008
 •  (1392)مقایسه بهره وری علمی پژوهشگران ایرانی در رشته های مختلف بر اساس شاخص های سرانه انتشار و نرخ انتشار در بازه زمانی 1991-2011
 •  (1392)بررسی نقش زبان‌های غیر رسمی در اشاعه اطلاعات و رفتار اطلاع یابی: تأثیر وبی وبلاگ های قومیت های ایرانی
 •  (1391)بررسی و مقایسه نقش مجلات با الگوهای دسترسی مختلف در تأمین نیازهای اطلاعاتی پژوهشگران دانشگاه شیراز: نمونه مورد مطالعه ارجاعات تولیدات علمی دانشگاه شیراز در سال 2010
 •  (1391)بررسی چگونگی حضور پژوهشگران بین المللی در وب: مقایسه الگوی فعالیت های علمی و وبی زنان و مردان پژوهشگر در رشته علوم و فناوری نانو
 •  (1391)بررسی نابرابری در بازشناخت تولیدات علمی و تاثیر آن بر رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی: نمونه مورد مطالعه تولیدات علمی ایران نمایه شده در نمایه نامه علوم در سال های 2005-2007
 •  (1390)ارزیابی سامانه های اطلاعات بیمارستانی (HIS) بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز به لحاظ معیارهای کالج پزشکان آمریکا
 •  (1390)بررسی برنامه¬های حفاظت دیجیتال مواد وبی و راهکارهای آنها در مواجهه با چالش¬های مربوطه

 

 

آخرین ویرایش۲۳ خرداد ۱۴۰۲