گروه های پژوهشی

تعداد بازدید:۹۴۲

 

گروه پژوهشی زبانشناسی رایانشی

گروه پژوهشی ارزیابی و توسعه منابع

گروه پژوهشی مدیریت اطلاعات

 

 

گروه پژوهشی طراحی و عملیات سیستم ها

گروه پژوهشی سنجش و علم و فناوری

 

 

 

 

آخرین ویرایش۲۷ خرداد ۱۴۰۲