اخبار و رویداد ها - آرشیو

گزارش تحلیلی سامانه نماگر کووید-۱۹ ISC در دنیا و ایران- فروردین ماه
روند افزایشی بی سابقه همزمان بیماری و فوتی در کشور از فروردین

گزارش تحلیلی سامانه نماگر کووید-۱۹ ISC در دنیا و ایران- فروردین ماه

میزان درصد بیماران جدید در فروردین نسبت به کل بیماران این کشورها نشان می دهد که کشورهای ترکیه با ۳۱.۷۵ درصد، ایران با ۲۱.۵۶ درصد و فرانسه با ۲۰.۳۶ درصد بیشترین بیمار جدید نسبت به کل بیماران را در فروردین داشته اند. به عبارت دیگر، حدود ۳۲ درصد کل آمار بیمار در ترکیه، ۲۲ درصد کل بیمار در ایران و ۲۰ درصد کل بیماران در فرانسه متعلق به فروردین ماه ۱۴۰۰ می باشد. در مقابل، کشورهای چین ۰.۴۸ درصد، انگلیس ۲.۳۲ درصد، روسیه ۵.۷۵ درصد و آمریکا ۶.۳۱ درصد سهم بیماری را در فروردین داشته‌اند.

ادامه مطلب